DE PRAKTIJK

Kinderergotherapeuten

Wij zijn Esther van Rossen en Froukje Postema, praktijkhouders van Kinderergotherapie Utrecht. We maken deel uit van een team van kinderergotherapeuten. 
Lees meerEsther     Froukje  

Hoe werken wij?

Aanmelding

U kunt uw kind telefonisch aanmelden of u kunt het aanmeldingsformulier volledig invullen en ons toe sturen. Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan wat uw hulpvraag is en/of wat uw wensen en verwachtingen zijn. U heeft geen verwijzing nodig van een (huis)arts tenzij u verzekerd bent bij CZ, OHRA of Delta Lloyd. In dat geval hebt u wel een verwijzing nodig. Hierop moeten de volgende gegevens duidelijk vermeld staan:

 • naam en geboortedatum
 • het zorgverzekeringsnummer
 • het Burger Service Nummer (BSN nummer)
 • de reden van de verwijzing

Uiteraard kunt u ook altijd vrijblijvend informeren of een vraag stellen.

Persoonlijk gesprek en onderzoek

Tijdens de eerste paar afspraken bespreken we samen de hulpvraag van u en uw kind, maken we een plan van aanpak en bekijken we of u en uw kind op de juiste plek zijn. Aan de hand van dit gesprek, vragenlijst(en), observatie(s) of testen wordt de aard van het probleem nader onderzocht. De observatie kan thuis, op school of in onze praktijk plaatsvinden. Dit alles vindt plaats in een leuke, ontspannen sfeer zodat u kind zich zo veel mogelijk op zijn/haar gemak voelt.

Behandeling

Een behandeling is individueel en duurt 45 minuten. De behandeling zal plaatsvinden op de plek waar de meeste effectiviteit wordt verwacht: op de praktijk, op school of thuis. Wij gaan ervan uit dat ook u aanwezig bent, zodat u goed zicht heeft op wat en hoe uw kind bij ons oefent. Daarnaast kunnen we elkaar op de hoogte houden van de vorderingen van uw kind, ook thuis en op school. Dit vergroot het effect van de behandeling en verkort de totale behandelduur. Wanneer de problemen ook op school spelen, is een goede afstemming tussen therapie, ouders en school essentieel.

Afsluiting en evaluatie

Aan het eind van de behandeling ontvangt u van ons een eindverslag. Dit sturen wij ook naar de verwijzer. Wanneer andere betrokkenen bij uw kind ook een eindverslag van de kinderergotherapiebehandeling wensen, wordt dit alleen met uw toestemming verstrekt. U ontvangt tevens ons klanttevredenheidsonderzoek, omdat we graag willen weten hoe u onze zorg hebt ervaren en wat wij kunnen verbeteren daarin.

Vergoeding

 • We hebben contracten met de zorgverzekeraars
 • Ergotherapie zit voor 10 uur in het basispakket van uw zorgverzekering
 • Eventueel zitten er meer uren in het aanvullende pakket
 • Declaraties worden bij uw verzekeraar ingediend. Er zijn slechts enkele zorgverzekeraars die het behandelen thuis en op school vergoeden. Als dit de meest effectieve plaats is voor behandeling en overdracht naar de leerkracht, zullen we dit met u bespreken.

Overige financiering

Ook is financiering vanuit het passend onderwijs mogelijk (arrangement). Zie ergo en onderwijs.

 

Privacyreglement Kinderergotherapie Utrecht

Wetgeving
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op naleving van deze wet. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Kinderergotherapie Utrecht
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u of uw kind goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  In dit Privacyreglement willen we u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw gegevens. Kinderergotherapie Utrecht handelt binnen de kaders van de wet, de AVG en de WGBO.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens gaat over informatie die ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden hiervan zijn naam, adres, telefoonnummer, emailadres, rekeningnummer en medische gegevens. Om goede ergotherapeutische zorg te leveren is het gebruiken van persoonsgegevens noodzakelijk. Tevens zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken. 

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Verzamelen van medische informatie over de hulpvraag om te komen tot een zo goed mogelijke behandeling.
 • Communicatie over de cliënt naar verwijzers, huisarts en zorgverzekeraar. Aan de zorgverzekeraar worden geen medische gegevens verstrekt. Wel NAW, BSN, diagnose en behandelcodes en behandeldata t.b.v. declaraties.

Onze plichten
Kinderergotherapie Utrecht, gevestigd te Monseigneur van de Weteringstraat 84, 3581 EL te Utrecht is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.

Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden, te weten het verlenen van goede zorg en de financiële afhandeling van die zorg verzameld. Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Wij delen uw persoonsgegevens niet met andere partijen zonder uw toestemming, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn zoals bijvoorbeeld onze wettelijke  verplichting bepaalde formulieren te verstrekken aan de verwijzer.
 • De medewerkers binnen Kinderergotherapie Utrecht hebben geheimhoudingsplicht. Ze zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Een voorbeeld hiervan is onze beveiligde website waarvan ook het beveiligde aanmeldformulier onderdeel is. Tevens zorgen wij ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. In Nederland zijn de regels voor het bewaren van medische dossiers opgenomen in de Wgbo. Hierin is bepaald dat wij medische dossiers 15 jaar moet bewaren.

Uw rechten: 

 • Het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en wat daarmee gebeurt.
 • Het recht op inzage van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Dit is het recht om persoonsgegevens die wij verwerken in te zien.
 • Het recht op correctie of aanvulling van gegevens: dit is het recht van mensen om bij onjuistheden van persoonsgegevens deze te wijzigen.
 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.
 • Het recht op beperking van de verwerking: dit is het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen naar bijv. een andere zorgverlener.

AVG grondslagen binnen onze praktijk

 • Toestemming
  Kinderergotherapie Utrecht maakt gebruik van een beveiligde website en een beveiligd aanmeldformulier. Hiermee wordt uw kind ingeschreven in het systeem. Voor deze aanmelding geldt dat u daarmee impliciet toestemming verleent voor het gebruik van persoonsgegevens.
 • Plan van Aanpak
  Kinderergotherapie Utrecht stelt een Plan van Aanpak (PVA) op voor haar behandelingen. Dit is een voorstel waarin o.a. naam, geboortedatum, hulpvraag, observatie, doelen, termijnen en benodigde middelen vermeld staan. Wanneer we hier geen bericht met evt. verzoek tot aanpassing van u over ontvangen gaan wij ervan uit dat u met dit Plan van Aanpak instemt. Er is dan sprake van een overeenkomst.
 • Wettelijke verplichting      
  Kinderergotherapie Utrecht verzameld ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zoals in het kader van de WGBO.
 • Gerechtvaardigd belang    
  Kinderergotherapie Utrecht verzameld ook persoonsgegevens in het kader van een zgn. gerechtvaardigd belang. Dit zijn gegevens die nodig zijn voor het  voeren van onze boekhouding, personeelsadministratie,  salarisadministratie en gegevens voor de belastingdienst.
 • Delen persoonsgegevens met andere partijen
  Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven of dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Aangezien wij niet op grote schaal gegevens verwerken hebben wij ervoor gekozen geen FG aan te stellen. Zolang er van hogerhand geen duidelijkheid is over het al dan niet aanstellen van een FG zijn praktijkhouders Esther van Rossen en Froukje Postema aanspreekpunt voor eventuele vragen rondom het privacybeleid van Kinderergotherapie Utrecht.

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via info@kinderergotherapieutrecht.nl of bellen met 030- 7370489, Esther van Rossen of Froukje Postema.